Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Wojewodztwa
• Dolnośląskie [0]
• Kujawsko-pomorskie [0]
• Lubelskie [0]
• Lubuskie [0]
• Mazowieckie [0]
• Małopolskie [1]
• Opolskie [0]
• Podkarpackie [0]
• Podlaskie [0]
• Pomorskie [0]
• Warmińsko-mazurskie [0]
• Wielkopolskie [0]
• Zachodniopomorskie [0]
• Łódzkie [0]
• Śląskie [0]
• Świętokrzyskie [0]
Wyszukiwarka
Województwo:
Branża:
Słowo:

Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ofert: 1

Regulamin

Postanowienia ogólne
§ 1 Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem przez pracownikpraca.pl: 1. usług drogą elektroniczną w serwisie pracownikpraca.pl, 2. usług na rzecz Pracodawców i Kandydatów, którzy zaakceptowali Regulamin.
§ 2 Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: 1. Regulamin – niniejszy regulamin. 2. Usługodawca – Grupa Mmarketing Mariusz Cetnarski, ul. 3 Maja 8a, 87-140 Chełmża, NIP:8792413577 3. Usługobiorca – Kandydat lub Pracodawca. 4. Pracodawca – podmiot nie będący konsumentem, który zaakceptował niniejszy Regulamin i na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi. 5. Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą. 6. Serwis – serwis internetowy pracownikpraca.pl, prowadzony przez Usługodawcę. 7. Usługi dla Pracodawców – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Pracodawców, których przykładowe wyliczenie znajduje się w § 12. 8. Usługi dla Kandydatów – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Kandydatów, których przykładowe wyliczenie znajduje się w § 7. 9. Usługi – Usługi dla Pracodawców lub Usługi dla Kandydatów. 10. Konto – profil w Serwisie, w którym Kandydat zapisuje swoje dane dotyczące edukacji, przebiegu kariery zawodowej itp. Konto może być wykorzystywane do przeglądania i składania Aplikacji na konkretne Ogłoszenie. 11. Panel – profil w Serwisie, w którym Pracodawca zapisuje swoje dane oraz dane niezbędne do prowadzenia rekrutacji. 12. Ogłoszenie – ogłoszenie o rekrutacji na określone stanowisko pracy, zamieszczone w Serwisie. 13. Cennik – szczegółowy wykaz cen znajdujący się w Serwisie.
§ 3 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. 2. Usługobiorca samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać. 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę, Uczestnika lub Wystawcę treści o charakterze bezprawnym oraz danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy. 4. Wszystkie ceny wymienione w Cenniku to ceny netto, do których należy dodać podatek VAT.
Warunki świadczenia Usług § 4 1. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do internetu oraz jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer – wersja 5.5 lub nowsza, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub innej kompatybilnej z Serwisem. 2. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania odpowiedniego Konta. 3. Utworzenie i prowadzenie Konta jest bezpłatne. 4. Do utworzenia lub korzystania z Konta niezbędne jest posiadanie konta e-mail.
Prawa Usługodawcy § 5 Usługodawca może zablokować Konto użytkownika w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które to naruszenie nastąpiło w związku z korzystaniem z Usług.
Reklamacje § 6 1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług kierować można w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@pracownikpraca.pl 2. Usługodawca rozpatrzy reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
Rodzaje i zakres Usług świadczonych na rzecz Kandydata § 7 Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi na rzecz Kandydata: 1. umożliwienie utworzenia Konta; 2. umożliwienie wprowadzenia curriculum vitae oraz innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom; 3. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy; 4. udostępnienie profili Pracodawców, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie.
Ochrona danych osobowych § 8 1. Usługodawca gwarantuje zachowanie prawa do częściowej prywatności Usługobiorców. 2. Usługodawca stosuje Politykę Prywatności.
§ 9 1. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są dla celów realizacji umowy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zebranych przez Usługodawcę oraz do ich poprawiania. 3. Kandydat może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, co może się wiązać z zaprzestaniem świadczenia Usług na rzecz Kandydata.
§ 10 1. Kandydat zobowiązany jest do podawania swoich danych osobowych oraz innych treści zgodnie ze stanem faktycznym oraz w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw osób trzecich. 2. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże podanie danych osobowych jest konieczne w celu skorzystania z niektórych Usług. 3. Kandydat wprowadzając swój wizerunek do Serwisu, wyraża zgodę na jego wykorzystywanie. Do korzystania przez Usługodawcę z wizerunku Kandydata, o ile Kandydat wprowadził ten wizerunek do Serwisu, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych. 4. Kandydat może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług.
§ 11 W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Usługodawca zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: 1. imię i nazwisko; 2. miejsce lub adres zamieszkania; 3. adres poczty elektronicznej; 4. numery telefonów; 5. informacje o wykształceniu; 6. informacje o obecnym i poprzednich miejscach pracy; 7. informacje o znajomości języków obcych; 8. informacje o kwalifikacjach; 9. informacje o udziałach w szkoleniach i konferencjach; 10. informacje o doświadczeniu zawodowym;
Rodzaje i zakres Usług świadczonych na rzecz Pracodawcy § 12 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Pracodawcy, polegające między innymi na: 1. umieszczaniu w Serwisie Ogłoszeń na zlecenie Pracodawcy; 2. wyróżnianiu Ogłoszeń w określony sposób; 3. umożliwieniu dostępu do artykułów oraz informacji związanych z rynkiem pracy, 4. udostępnianiu Panelu, w celu korzystania z niektórych Usług dla Pracodawców.
§ 13 1. Na Pracodawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia danych dostępowych do Panelu w taki sposób, aby dostęp do Panelu miały wyłącznie osoby upoważnione do podejmowania czynności związanych z procesem rekrutacji.
Ogłoszenia § 14 1. Pracodawca może wprowadzić Ogłoszenie: 1. poprzez Panel; 2. Pracodawca sugeruje dział Serwisu, w którym Ogłoszenie ma być wyświetlane. Ostateczna decyzja w kwestii działu, w jakim Ogłoszenie ma być wyświetlane należy do Usługodawcy.
§ 15 1. Usługodawca przed rozpoczęciem wyświetlania Ogłoszenia w Serwisie może sprawdzić zgodność jego: 1. treści 2. wyglądu – ze standardami redagowania stron internetowych oraz stylem Serwisu. 2. Sprawdzenia dokonuje wyznaczony personel Usługodawcy. 3. Usługodawca może modyfikować treść Ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść Ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Umową, ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Kandydatów w błąd. 4. Czas, przez jaki Ogłoszenie jest wyświetlane w Serwisie jako aktualne, ustalany jest każdorazowo przez Pracodawcę. Czas ten liczony jest od chwili rozpoczęcia wyświetlania Ogłoszenia.
§ 16 1. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że Ogłoszenie zawiera treści bezprawne lub jego zamieszczenie narusza Umowę, Usługodawca może usunąć Ogłoszenie o czym Pracodawca zostanie powiadomiony. 2. Usunięte Ogłoszenie nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy, a w szczególności nie uprawnia do żądania odszkodowania. 3. Pracodawca może złożyć reklamację na usunięte Ogłoszenia.
§ 17 1. Wprowadzenie Ogłoszenia jest jednoznaczne z udzieleniem przez Pracodawcę prawa do korzystania przez Usługodawcę ze składających się na to Ogłoszenie elementów (w tym logo, treści ogłoszenia), w celu wyświetlania w Serwisie na okres 5 lat. Po upływie wskazanego okresu prawo to przysługuje na czas nieokreślony z rocznym okresem wypowiedzenia umowy przez Pracodawcę. Prawo to jest niewyłączne. Pracodawca wyraża zgodę na sublicencję Ogłoszeń. 2. Prawo, o którym mowa w ust. 1. obejmuje także prawo do modyfikacji Ogłoszenia w granicach zmian redakcyjnych i korzystania ze zmodyfikowanego Ogłoszenia w takim samym zakresie jak określony w ust. 1.
Przetwarzanie danych osobowych § 18 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Aplikacjach składanych Pracodawcy jest Pracodawca. 2. Dane osobowe Pracodawcy i Kandydata przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Odpowiedzialność § 19 1. Usługodawca odpowiada wobec Pracodawcy tylko za szkody wyrządzone Pracodawcy przez Usługodawcę z winy umyślnej. 2. Usługodawca odpowiada wobec Pracodawcy do wysokości wartości wynagrodzenia uiszczonego Usługodawcy za zamieszczenie Ogłoszenia, którego dotyczy szkoda wyrządzona Pracodawcy.
Postanowienia końcowe § 20 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednakże do dotychczas aktywnych usług płatnych stosuje się Regulamin w wersji dotychczasowej. 2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą i Pracodawcą, mogące się wyłonić na tle realizacji Regulaminu rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Usługobiorcom, Uczestnikom, Wystawcom oraz innym Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pobrać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Serwisu.
Polityka prywatności Administrator serwisu Pracownikpraca.pl, którym jest Grupa MMarketing z siedzibą w Chełmży przy ul. 3 Maja 8a, NIP:8792413577, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu Pracownikpraca.pl, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.
Anonimowość: Użytkownicy korzystający z serwisu Pracownikpraca.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu (np. publikacja ogłoszeń, zamieszczanie CV) z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. W przypadku wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Użytkownik musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione innym Użytkownikom serwisu chcącym zapoznać się z CV danego Użytkownika, co jest możliwe po spełnieniu wymogów serwisu Pracownikpraca.pl zgodnie z jego zasadami. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu. W jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku? Poza celami, którym służy serwis Pracownikpraca.pl, administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach: reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu serwisu Pracownikpraca.pl wysyłanie do Użytkowników za ich zgodą informacji o produktach, usługach i promocjach serwisu Pracownikpraca.pl lub jego partnerów. Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w serwisie Pracownikpraca.pl Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail na adres : kontakt@pracownikpraca.pl. Zapisanie się do serwisu Pracownikpraca.pl jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.
Ochrona danych Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie zapisywania się do serwisu lub zamawiania innych usług, a także sam proces logowania na strony serwisu Pracownikpraca.pl jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w serwisie Pracownikpraca.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu Pracownikpraca.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.
Statystyka Na podstawie uzyskanych od Użytkowników informacji i danych, a także Administrator na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników. Uwagi praktyczne co do bezpiecznego korzystania z serwisu Pracownikpraca.pl Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług serwisu Pracownikpraca.pl wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników serwisu Pracownikpraca.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: kontakt@pracownikpraca.pl.
Wyjaśnienie użytych pojęć: cookie - mały plik tekstowy zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się Użytkownik na komputerze z którego w danej chwili korzysta Użytkownik. Informację zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników internetu. log systemowy - jest to informacja, jaką komputer Użytkownika przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera. adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika, protokół SSL - standard szyfrowania przesyłu danych w Internecie. Protokół SSL koduje transmisję danych z komputera do serwera serwisu, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się "otwartym tekstem".